Asim Bari – Top 10 bruidsfotograaf

Asim Bari Bruidsfotografie 

Algemene Voorwaarden

Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Asim Bari Fotografie.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw : Auteurswet 1912

Fotografisch werk : Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf : De gebruiker in de zin van art.6:231 BW en in ieder geval Asim Bari Fotografie

Wederpartij : De wederpartij in de zin van art.6:231 BW

Gebruik : Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van art.1 jo. 12 jo. 13 Aw.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een opdracht die tussen de Fotograaf en de Wederpartij worden overeengekomen, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, waaronder te verstaan offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onder gelijk voorbehoud eveneens van toepassing op alle opdrachten die op de eerste tussen partijen overeengekomen opdracht volgen en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, ook zonder dat partijen deze algemene voorwaarden alsdan van toepassing behoeven te verklaren.

Opdracht

3.1 Aanbod

Een aanbod van de Fotograaf voor het aangaan van een opdracht is vrijblijvend.

3.2 Wijziging

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

3.3 Annulering

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

3.4 Beëindiging

De Fotograaf heeft de bevoegdheid om de opdracht door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Wederpartij daardoor zo min mogelijk worden geschaad.

Uitvoering opdracht

4.1 Omschrijving

De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.2 Deskundigheid

De partner spant zich in de opdracht deskundig en zorgvuldig uit te voeren.

4.2 Verplichtingen

Opdrachten aan de partner leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

Er zullen naast de Fotograaf geen andere professionele fotografen worden ingehuurd voor de betreffende opdracht. De Fotograaf is echter bevoegd om een derde bij de opdracht te betrekken. Voor zover schriftelijk uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, kan door de Wederpartij hieraan geen rechten worden ontleend. Een derde zal terzake van de opdracht waar mogelijk worden gecontracteerd, eerst na overleg met cliënt. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.3 Termijnen

Met de partner in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen. Levertijd van het materiaal is in overleg (normaliter: min. 6 en max. 8 weken

De foto’s dienen, na de selectie, binnen één week door Wederpartij te worden aangeleverd. Indien Wederpartij nalaat om deze foto’s op tijd aan te leveren, dan kan Fotograaf hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Vergoeding

5.1 Vergoeding 

Voor de uitvoering van de opdracht is Wederpartij een vergoeding verschuldigd aan de Fotograaf.

5.2 Offerte

Bij het aangaan van de opdracht zal de Wederpartij schriftelijk worden geïnformeerd over het verschuldigde vergoeding door middel van een offerte.

5.3 Kosten meerwerk

Indien er tussen Wederpartij en Fotograaf een vast tarief voor de vergoeding van de opdracht is afgesproken en er meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht door de Fotograaf, dan is de Fotograaf bevoegd dit meerwerk als extra vergoeding in rekening te brengen bij Wederpartij.

5.4 Bijkomende kosten

De partner is bevoegd om algemene kosten onder meer de (parkeerkosten, kopieerkosten, kosten van telefoon, en elektronische communicatie en documentvervaardiging) separaat als een onderdeel van de vergoeding in rekening te brengen bij Wederpartij, gebaseerd op een door de Fotograaf vast te stellen percentage van de vergoeding.

5.5 Tussentijdse wijziging

De Fotograaf is bevoegd de hoogte van de vergoeding tussentijds te wijzigen onverlet de bevoegdheid van Wederpartij een lopende opdracht alsdan te beëindigen.

5.6 Tussentijdse declaraties

Als de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode die langer is dan een maand, is de Fotograaf bevoegd om verrichte werkzaamheden tussentijds door middel van een of meerdere declaraties in rekening te brengen.

5.7 Voorschot

De Fotograaf is bevoegd van Wederpartij de betaling van een voorschot te verlangen. De Fotograaf is over een betaald voorschot geen rente verschuldigd. Een betaald voorschot wordt met de laatste declaratie verrekend.

5.8 Waardevergoeding

Indien een opdracht wordt ingetrokken of beëindigd, is de Fotograaf bevoegd om bij Wederpartij vergoeding in rekening te brengen op basis van alle daarmee verband houdende werkzaamheden die zijn verricht.

Factuur en betaling

6.1 Betalingstermijn

De factuur wordt ten minste 14 dagen vóór de opdracht per e-mail verstuurd. Betaling dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag van de opdracht te geschieden.

6.2 Voorschot

Het is de Fotograaf toegestaan om na de bevestiging van de overeenkomst een voorschot van maximaal 50% van de overeengekomen vergoeding van Wederpartij te verlangen.

6.3 Vermeerdering

Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 10% verschuldigd over het factuurbedrag.

6.4 Wanprestatie

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

6.5 Gebruik

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

7.1 Schade

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak–computervirussen en dergelijke daaronder begrepen -, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan.

7.2 Schadebeperking

De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de contractwaarde van de opdracht.

7.3 Aansprakelijkheid derden

Voor tekortkomingen in de werkzaamheden van een derde zoals onder andere bedoeld in artikel 4 lid 2, is de Fotograaf niet aansprakelijk. Artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Voor zover de eerste en/of tweede zin van artikel 7 lid 3 geen toepassing vindt, zijn leden 1 en 2 van artikel 7 van gelijke toepassing op tekortkomingen van een derde.

7.4 Rechten

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. Derden kunnen aan de opdracht en haar inhoud geen rechten en aanspraken tegenover de Fotograaf ontlenen. Wederpartij vrijwaart de Fotograaf voor aanspraken van derden bedoeld in artikel 7 lid 3.

Auteursrecht

Het auteursrecht op werken die door de uitvoering van de opdracht worden voortgebracht, berust bij de Fotograaf.

Inbreuk auteursrechten

9.1 Gebruik

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Hoogte vergoeding inbreuk

Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Licentie

10.1 Omvang

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Éénmalig gebruik

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

10.3 Exclusiviteit

Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

10.4 Overdraagbaarheid

Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

10.5 Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

11.1 Naam

De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

11.2 Persoonlijkheidsrechten

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

11.3 Inbreuk

Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Rechts- en forumkeuze

14.1 Nederlands Recht

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Bevoegde rechter

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14.3 Nietigheid

De nietigheid van een bepaling in deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig is. Het niet nemen, door een partij, van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door een andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, zal niet worden beschouwd als afstand van recht.

14.4 Aantasting bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van de overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden niet kunnen worden aangetast. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn, doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepaling, mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen en van deze overeenkomst.

14.5 Akkoord

De wederpartij gaat akkoord met de Algemene voorwaarden en geeft blijkt kennis te hebben genomen van de inhoud van de bepalingen. Naast de Algemene Voorwaarden van Asim Bari Fotografie, gelden ook de Algemene Voorwaarden van DuPho. Tot slot zijn ook de bepalingen opgenomen in de overeenkomst leidend.